Asistent/ka obchodního oddělení

Do naše­ho týmu hledáme kolegu/kolegyni na pozi­ci Asistent/ka obchod­ního odd­ělení, s výbornou znalostí angličtiny, kter­ou se nebo­jí používat.

POKUD MÁTE, JSTE NÁŠ ČLOVĚK

 • Per­fek­t­ní znalost angličtiny slovem i pís­mem (nepožadu­jeme cer­ti­fikát potvrzu­jící úroveň znalosti AJ).
 • Schop­nost zvlá­dat kaž­do­den­ní komu­nikaci s doda­vateli, kteří hov­oří výhrad­ně anglicky.
 • Vel­mi dobré komu­nikační a orga­ni­za­ční schopnosti.
 • Pří­jem­né a reprezen­ta­tivní vystupování.
 • Výhodou je znalost M365, ERP Poho­da, ori­en­tace v e‑commerce.
 • Časovou flex­i­bil­i­tu.

CO VÁS U NÁS ČEKÁ

 • Komu­nikace s naši­mi zahraniční­mi dodavateli.
 • Spolupráce na obchod­ních a mar­ketingových aktivitách.
 • Pod­po­ra pro velkoob­chod­ní oddělení.
 • Flex­i­bil­ní plnění oper­a­tivních činností.
 • Práce na samostat­ných projektech.
 • Pra­cov­ní ces­ty do zahraničí.


CO VÁM NABÍZÍME

 • Finanční ohod­no­cení 40.000 — 50.000 (moti­vační bonusy).
 • Pra­cov­ní doba PO-PÁ 8–16:00 (flex­i­bil­ní úpravy dle dohody).
 • Možnost občas­né práce na home-office.
 • Možnost podílet se na růs­tu firmy i vlast­ní mzdy.
 • Sick days – až 7 dní za rok.
 • Stra­venkový paušál.
 • Pit­ný režim na pra­cov­išti (zdar­ma káva, čaj, voda).
 • Note­book a mobil­ní tele­fon (neomezená data a volání).
 • Sle­va na náš sortiment.

PROČ SE VÁM U NÁS BUDE LÍBIT

 • Pří­jem­né pra­cov­ní prostředí (nová, mod­erní kancelář, zázemí pro odpočinek i stravování).
 • Možnost uplat­nění vlast­ních nápadů.
 • Nefor­mál­ní a přá­tel­ská atmos­féra sta­bil­ní a úspěšné rodin­né firmy.
 • Pří­mou komu­nikaci s majitelem na osob­ní úrovni, férové jednání.