Koktaktuje nás 777 946 723

Elletipi

Ital­ská fir­ma Elletipi vznikla v roce 1954 jako společnost, zabý­va­jící se vývo­jem a zpra­cov­áním plas­tových mater­iálů. Vždy sle­dovala mod­erní trendy v designu i použitých mater­iálech a vel­mi brzo se sta­la fir­mou, která přinášela do mod­erních kuchyní nápad a ino­vaci. V Elletipi již desítky let reagu­jí na potře­by trhu a sle­du­jí změny ve způ­sobu používání našich kuchyní.

Hlavní kat­e­gorii pro­duk­tů tvoří ves­tavné koše na třídění odpadu, které nabízí ve svém výrob­ním pro­gra­mu v mno­ha typech. Nabízí nejen běžné výsu­vné koše, ale i různé vari­anty výsu­vných ves­tavných košů v boxu, ves­tavné koše připevněné ke stěnám skříněk i poměrně složité ses­tavy výsu­vných košů umístěných v rohových skříňkách.

Vedle­jší kat­e­gorii s méně rozsáhlou nabíd­k­ou tvoří orga­nizéry na příbo­ry. Vybírat lze příborníky z ter­mo­plas­tu, které zau­j­mou svý­mi zaoblený­mi lin­ie­mi a mod­erním vzh­le­dem. Milovníkům přírod­ních designů se nabízí min­i­mal­i­stické orga­nizéry z kval­it­ního dře­va. A je-li zákazníkovou par­ke­tou spíše kovová ele­gance, určitě si vybere orga­nizéry na příbo­ry z broušené nere­zové oceli ve stylovém designu, který je kom­pat­i­bil­ní se vše­mi typy zásu­vek.

Kat­e­gorie: ves­tavné odpad­kové koše, odkapá­vače a příborníky

Výro­ba: Itálie