Koktaktuje nás 777 946 723

Polti

Polti, založeno 1978

His­to­rie Polti byla založe­na sahá až do roku 1978, kdy byla Francem Polti založe­na ste­jno­j­men­ná rodin­ná fir­ma. Domovem značky Polti je severoital­ské měs­to Bul­gar­o­gras­so, poblíž proslulého jez­era Como. Polti se již více než 40 let spe­cial­izu­je na parní spotře­biče pro domác­nost, ale i pro komerční použití. Dis­tribuce do více než 50 zemí svě­ta zajišťu­je značce stoupa­jící pop­u­lar­itu a mno­ho spoko­jených zákazníků. Díky Ital­ské­mu designu jsou výrobky Polti vždy orig­inál­ní a snad­no rozpoznatelné.

Inovace

od roku 1978 jsme podali více než 200 paten­tů: pokraču­jeme ve vymýšlení tech­nolo­gie, která zlepšu­je živ­ot rodin a je šetrná k živ­ot­ní­mu prostředí. Díváme se do budouc­nos­ti, aniž bychom kdy zapom­něli na zkušenos­ti, které jsme během let získali s naši­mi pro­jek­ty, studie­mi, exper­i­men­ty a neustálým testováním, aby­chom učinili špičkové tech­nolo­gie přís­tup­ný­mi a funkční­mi pro kaž­do­den­ní život.

Polti Vaporella ®

První kat­e­gorií jsou tradiční ital­ské žehličky s parním gen­erá­torem Vaporel­la, které stá­ly na samém počátku vzniku firmy a vyvíjí se od již zmíněného roku 1978 až do součas­nos­ti. Díky neustálým ino­vacím jsou patří ke špičce na Ital­ském trhu.

Polti Unico ®

Co do hod­no­ty, jsou v ČR a SR nejúspěšnější kat­e­gorií značky Polti parní čis­tiče a vysavače. Tyto kat­e­gorie reprezen­tu­jí např. mod­e­ly Lecoaspi­raUni­co. Jed­ná se kom­plet­ní úkli­dové sys­témy pro celou domác­nost, kom­bin­u­jí výkon­ný parní čis­tič s vod­ním nebo cyk­lónovým vysavačem.

Počtem pro­daných kusů je jed­noz­načný vítěz kat­e­gorie parních mopů. Aktuál­ně je v nabíd­ce již více než 14 mod­elů. Parní mopy Polti jsou lehké, snad­no se s nimi manip­u­lu­je a jsou připrave­ny během něko­li­ka sekund. Jsou ideál­ní spo­jen­ci pro kaž­do­den­ní čištění pod­lahy, ale díky bohaté­mu přís­lušen­ství s nimi zvlád­nete hravě i úklid celé domácnosti.

Polti Sanisystem ®

Neméně výz­nam­ná je také kat­e­gorie pro pro­fe­sioná­ly a malé firmy, do které patří přede­vším parní san­i­tizéry. Mod­el CIMEX Erad­i­ca­tor je speciál­ně určen přede­vším pro likvi­daci štěnic přírod­ní ces­tou bez insek­ti­cidů, ale poradí si také s viry, bak­terie­mi, plís­ně­mi a jejich spory. Mod­el Sani Sys­tém Bussines, je určen pro čas­tou, rychlou a bezpeč­nou ster­il­izaci povrchů ve veře­jných pros­torách, fir­mách i domác­nos­tech. Oba přístro­je jsou paten­to­vané pro parní desin­fek­ci a vyhovu­jí lékařské­mu stan­dar­du AFNOR NF T72-110 pro použití v zdravot­nick­ých zařízeních pro­ti virům, bak­ter­iím, plís­ním a mno­ha dalším, včet­ně SARS-CoV­‑2 (virus zod­pověd­ný za COVID-19).

Kat­e­gorie: parní čis­tiče a mopy, parní vysavače, parní a napařo­vací žehličky, parní steam­ery, žehlící prk­na, cyk­lónové a vod­ní vysavače, ruční vysavače, pro­fe­sionál­ní tech­ni­ka pro san­i­ti­zaci povrchů (desin­fek­ci a desinsekci) 

Vývoj: Itálie / Výro­ba: Itálie a Čína