Koktaktuje nás 777 946 723

Zásady ochrany osobních údajů

Kdo jsme

Naše webová adresa je: https://www.nikaro.cz.

Komentáře

Když návštěvní­ci při­da­jí komen­tář na ten­to web, jsou shro­mažďovány úda­je zobrazené ve for­muláři pro komen­tář, dále IP adresa návštěvní­ka a řetězec user agent defin­u­jící prohlížeč, což pomáhá k detek­ci spamu.

Službě Gra­vatar může být poskyt­nut anonymní řetězec vytvořený z vaší e‑mailové adresy (nazý­vaný také hash), díky které­mu lze určit jestli tuto službu používáte. Zásady ochrany osob­ních úda­jů služ­by Gra­vatar jsou k dis­pozi­ci zde: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vaše­ho komen­táře je váš pro­filový obrázek viditel­ný pro veře­jnost v kon­tex­tu vaše­ho komentáře.

Média

Pokud nahráváte obrázky na ten­to web, měli byste se vyh­nout nahrávání obrázků s vložený­mi úda­ji o poloze (EXIF GPS). Návštěvní­ci webu mohou stáh­nout a zobraz­it libo­vol­né data o poloze z obrázků na webu.

Cookies

Pokud na naše stránky přidáte komen­tář, můžete povolit uložení jmé­na, e‑mailové adresy a webové stránky do cook­ies. Tím­to způ­sobem se snažíme zvýšit váš kom­fort, když budete psát nový komen­tář už pak neb­udete muset tyto úda­je znovu vyplňo­vat. Tyto soubo­ry cook­ies budou mít živ­ot­nost jeden rok.

Pokud navštívíte naši přih­lašo­vací stránku, nas­tavíme dočas­né cook­ies pro ověření, zda váš prohlížeč při­jímá soubo­ry cook­ies. Ten­to sou­bor cook­ies neob­sahu­je žád­ná osob­ní data a při zavření prohlížeče se zruší.

Při přih­lašování vám nas­tavíme také něko­lik souborů cook­ies pro uložení vašich přih­lašo­vacích úda­jů a pro nas­tavení zobrazení obra­zovky. Přih­lašo­vací soubo­ry cook­ies mají živ­ot­nost dva dny a cook­ies pro nas­tavení zobrazení mají živ­ot­nost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapam­a­to­vat si mě“, vaše přih­lášení bude trvat dva týd­ny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přih­lašo­vací cook­ies budou odstraněny.

Pokud upravu­jete nebo pub­liku­jete článek, bude ve vašem prohlížeči uložen další cook­ie. Ten­to cook­ie neob­sahu­je žád­ná osob­ní data a jednoduše označu­je ID příspěvku, který jste právě uprav­ili. Jeho plat­nost vyprší po 1 dni.

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těch­to stránkách mohou obsa­ho­vat vložený obsah (napřík­lad videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová ste­jným způ­sobem, jako kdy­by návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shro­mažďo­vat data o vás, použí­vat soubo­ry cook­ies, vklá­dat další sle­dování od třetích stran a sle­dovat vaši inter­ak­ci s tím­to vloženým obsa­hem, včet­ně sle­dování inter­akce s vloženým obsa­hem, pokud máte účet a jste přih­lášeni na danou webovou stránku.

S kým sdílíme vaše údaje

Pokud požadu­jete obnovení hes­la, vaše adresa IP bude uve­de­na v e‑mailu pro obnovení hesla.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Pokud přidáte komen­tář, komen­tář a jeho meta­da­ta budou uchovává­na po dobu neurči­tou. Úda­je jsou uchovávány za účelem auto­mat­ick­ého rozpoznání a schválení všech násled­ných komen­tářů, mís­to jejich držení ve fron­tě moderování.

Pro uži­vatele, kteří se reg­istru­jí na tom­to webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osob­ní úda­je, které uvádějí ve svém uži­va­tel­ském pro­filu. Všich­ni uži­vatelé mohou kdyko­liv vidět, upravo­vat nebo smazat své osob­ní úda­je (s výjimk­ou toho, že nemo­hou změnit své uži­va­tel­ské jméno). Admin­istrá­toři webu mohou také tyto infor­ma­ce zobraz­it a upravovat.

Jaká máte práva?

Pokud máte na tom­to webu účet nebo jste zde při­dali komen­táře, můžete požá­dat o obdržení souboru s exportem osob­ních úda­jů, které o vás uchováváme, včet­ně všech úda­jů, které jste nám poskytli. Můžete také požá­dat o odstranění vešk­erých osob­ních úda­jů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnu­je úda­je, které jsme povin­ni uchová­vat z admin­is­tra­tivních, právních nebo bezpečnos­t­ních důvodů.

Kam posíláme vaše data?

Komen­táře návštěvníků mohou být kon­trolovány prostřed­nictvím autom­a­ti­zo­vané služ­by detekce spa­mu, která může být umístě­na v zahraničí.