Produktový manager pro velkoobchod / e‑shop

O NÁS

Jsme výhrad­ní dovozce a dis­trib­u­tor výrobků pro domác­nost, spe­cial­izu­jící se přede­vším na různé druhy odpad­kových košů. Naší vizí je nabíd­nout na trh nejširší sor­ti­ment košů spolu s jeho kom­plet­ním ekosys­témem. Naší sna­hou je posky­to­vat vysok­ou kval­i­tu zákaznick­ého servi­su velkoob­chod­ním klien­tům i zákazníkům našich e‑shopů. Přidej se k nám a přis­pěj svý­mi nápady a nadšením k další­mu rych­lé­mu růs­tu naší firmy i své osob­ní kariéry!

CO VÁS U NÁS ČEKÁ:

Jako pro­duk­tový man­ažer se zkušenos­t­mi v e‑commerce budeš zapojen/a do celého živ­ot­ního cyk­lu pro­duk­tů napříč něko­li­ka naši­mi značka­mi, od nápadu až po real­izaci. Tvé hlavní úkoly zahrnují:

 • Řízení živ­ot­ního cyk­lu pro­duk­tu: Dohlížet na celý živ­ot­ní cyk­lus našich produktů.
 • Uvádění nových pro­duk­tů a značek na trh: Uve­dení nových pro­duk­tů a značek na trh s důrazem na e‑commerce.
 • „Hands – on“ příst­up: aktivní exekuce úkolů.
 • Mar­ketingová strate­gie a ROI: Hrát klíčovou roli při utváření mar­ketingových strate­gií a zajišťování poz­i­tivní návrat­nos­ti investic.
 • E‑commerce strate­gie a její exekuce: Vypra­co­v­at a provádět jas­nou vizi pro naše e‑commerce produkty.
 • Dodržování pro­jek­tových cílů: Zajis­tit úspěšné výsled­ky projektů.
 • Spolupráce s interním týmem a řízení externích doda­vatelů — agentur.
 • Řízení mar­ketingového rozpoč­tu: Efek­tivně naklá­dat s finanční­mi prostřed­ky na marketing.

CO OD VÁS OČEKÁVÁME?

 • Máš ale­spoň 2 roky zkušenos­tí v e‑commerce jako pro­duk­tový man­ažer nebo na obdob­né pozi­ci, ref­er­ence s vedením e‑shopu.
 • Znalost on-line mar­ketingových kanálů. Kreativ­i­tu a nápa­di­tost pro plánování a spoluprá­ci na přípravě mar­ketingových aktivit.
 • Zkušenos­ti s finančním plánováním, reportingem a stanovováním KPI.
 • Samostat­nost a zod­pověd­nost za svěřené značky a cíle.
 • Důsled­nost vůči doda­vatelům, agen­turám a freelancerům.
 • Týmového ducha, spolehlivost, chuť do náročné práce s cíl dtát se jed­ničk­ou v oboru.
 • Znalost něk­terého z ERP sys­témů (Poho­da výhodou)
 • Dobrou angličt­inu min na úrovní B1 a vyšší – budeš komu­niko­vat se zahraniční­mi dodavateli.
 • Výbornou češt­inu ‑budeš tvořit mater­iá­ly, které budou prezne­to­vat pro­duk­ty a vytvářet obsah na naše weby.


CO VÁM NABÍZÍME:

 • Odpoví­da­jící mzdu: Včet­ně bonusů závis­lých na výsledcích.
 • Stra­venkový paušál, Sick days až 5 dní,
 • Flex­i­bil­ní pra­cov­ní dobu: Můžeš si uprav­it začátek a konec svého pra­cov­ního dne.
 • Přá­tel­sk­ou atmos­féru rodin­né firmy: Nejsme kor­po­race, nemáme u nás byrokracii, nemáme nes­myslná nařízení, nepoli­tikaříme, nemáme asis­ten­tky, u nás se ihned ukáže, kdo jak pracuje.
 • Našich zaměst­nanců si ceníme.
 • Prá­ci na HPP nebo ŽL
 • Pod­poru a obrovský pros­tor pro vlast­ní rozvoj a kreativitu.
 • Samozře­j­mostí note­book, mobil­ní tele­fon (neomezená data a volání).
 • Sle­va na náš sor­ti­ment, možnost home-office a další.

PROČ SE VÁM U NÁS BUDE LÍBIT

 • Pří­jem­né pra­cov­ní prostředí (nová, mod­erní kancelář, zázemí pro odpočinek i stravování).
 • Možnost uplat­nění vlast­ních nápadů.
 • Nefor­mál­ní a přá­tel­ská atmos­féra sta­bil­ní a úspěšné rodin­né firmy.
 • Pří­mou komu­nikaci s majitelem na osob­ní úrovni, férové jednání.

Mís­to výkonu práce: OLBRAMOVICE Vesel­ka 48. Výborná dos­tup­nost (cca 500 m — 5 min­ut chůze od vlakového nádraží)


 Nást­up je možný ihned nebo dle dohody.