Koktaktuje nás 777 946 723

Compactor

Otcem fran­couzské značky Com­pactor byl tehdy vel­mi mladý ital­ský pod­nika­tel Giulio Epi­cureo, který v roce 1983 založil na severu Fran­cie rodin­nou fir­mu CIE EUROPE. V průběhu něko­li­ka let se společnost vypra­co­v­ala na lídra trhu v oboru úložných sys­témů pro domác­nost. Později nas­toupil do rodin­né firmy také syn Cesare, který jako vedoucí mez­inárod­ního vývo­je zajis­til, že je znač­ka Com­pactor dos­tup­ná ve více než 40 zemích svě­ta.

Znač­ka Com­pactor nabízí širok­ou nabíd­ku doplňků pro dokon­alou orga­ni­zaci domác­nos­ti a pohodl­né bydlení. Vyv­in­u­la unikát­ní tech­nolo­gie, díky kterým jsou pro­duk­ty vel­mi žádané.

BESTLOCK

Kom­plet­ní a ověřený sys­tém pro upevnění poliček, háčků a orga­nizérů „bez vrtání“, pomocí speciál­ní přísavky. Jednodu­chost, spolehlivost, kvali­ta a nos­nost až 12 kg!

VACUUM STORAGE SYSTÉM

Tech­nolo­gie vyv­in­utá v roce 2004. Široká řada úložných boxů s paten­to­vaným ven­tilem pro odsátí vzduchu a mno­honá­sob­né zmenšení obje­mu. Odsá­vací ven­til je kom­pat­i­bil­ní se vše­mi vysavači vč. značky Dyson. Kaž­doroční prodej pře­sahu­je více než 30 000 000 kusů vakuových boxů.

Kat­e­gorie: vakuové úložné boxy na tex­til, obaly a orga­nizéry na tex­til, kartonové boxy, kos­met­ické orga­nizéry, nábytek (němý sluha, bot­níky, sto­jany na šaty, věšáky), přís­lušen­ství do koupel­ny a kuchyně (háčky a kovový pro­gram s přísavka­mi – bez vrtání, dávko­vače mýd­la, orga­nizéry, košíky), ramínka. 

Vývoj: Fran­cie / Výro­ba: Fran­cie, Itálie, Čína, Vietnam