Koktaktuje nás 777 946 723

Velkoobchod

Naše zboží je dodáváno do mno­ha prode­jen po celé České repub­lice a na Sloven­sko. Velkoob­chod­ní síť se stále rozrůstá a věříme, že osloví také vás.

Naši významní odběratelé

Firmení sektor a instituce

B2B eshop 

Reg­istru­jte se na b2b.nikaro.cz a získe­jte indi­viduál­ní obchod­ní pod­mínky. Obratem vás kon­tak­tu­je náš obchod­ní zás­tupce a poskytne zákaznický servis. 

Orion EDI 

Obchod­ním part­nerům nabízíme napo­jení na sys­tém elek­tron­ické výměny dok­ladů (ORi­ON EDI). Objed­návky, fak­tu­ry, dodací listy, stavy zásob, logi­stické dok­la­dy a další spolu tak vyřešíme jed­ním klikem bez papírů, přepisování a 0% chyb. 

Logistika 

Víme, jak je pro naše zákazníky důležitá rychlost dodání zboží. Pro­to expe­du­jeme objed­návky při­jaté do 11:30 ještě ten­týž den. Dodání v rám­ci ČR je zpravid­la do 24 hodin 

XML Feed Nikaro

XML feed 

Jdeme s dobou a pro váš ERP sys­tém nebo inter­ne­tový obchod máme připravené XML feedy. Můžete využít jen zák­lad­ní s dos­tup­nos­t­ní, nebo kom­plet­ní feed, kde najdete vešk­erá logi­stická a pro­duk­tová data, včet­ně obrázků, para­metrů, tex­tových nebo i HTML popisků.