Koktaktuje nás 777 946 723

Simplehuman

Simplehuman

Více než 21 let.

Znač­ka Sim­ple­hu­man má již více než 21 letou tradi­ci. Byla založe­na v amer­ické Kali­fornii přes­ně v roce 2000. Ideou značky je vyrábět kval­it­ní a udržitel­né pro­duk­ty, které lidé využi­jí v kaž­do­den­ním živ­otě a neb­u­dou končit jako zbytečnos­ti na sklád­kách a tím zatěžo­vat živ­ot­ní prostředí. Zaměřu­je se na prémiový design, tech­no­log­ické ino­vace, masivní mater­iá­ly a kval­i­tu zpracování.

Koše na odpad

Hlavní kat­e­gorií pro­duk­tů Sim­ple­hu­man jsou odpad­kové koše. Bez­do­tykové, ovlá­dané pohy­bovým sen­zorem, bez­do­tykové, ovlá­dané hlasemkla­sické pedálové.

Koupelna a kuchyně

Další rozsáhlou kat­e­gorií jsou koupel­nové a kuchyňské doplňky. Jde přede­vším o bez­do­tykové dávko­vače mýd­la a mýdlové pěny nebo prostřed­ků na mytí nádobí.

Kosmetická zrcátka

Napros­to odliš­nou kat­e­gorií jsou pro­duk­ty z oblasti „beau­ty“. Jed­ná se o prémiová kos­met­ická zrcát­ka s unikát­ní tech­nologií osvětlení a pohy­bovým sen­zorem. V nabíd­ce je široká řada mod­elů a barev, vol­ně sto­jících nebo na zeď.

Vzh­le­dem ke kval­it­ní­mu zpra­cov­ání posky­tu­je Sim­ple­hu­man na svo­je pro­duk­ty prod­loužené záruky 5 a 10 let. Je lídrem v tech­nologii bez­do­tykových košů ovlá­daných hlasemkos­met­ick­ého zrcát­ka s inte­grovaným HI-FI repro­duk­torem a umělou inteligencí (Google Assis­tant /Alexa)

Kat­e­gorie: bez­do­tykové koše, bez­do­tykové dávko­vače mýd­la, desin­fekce a mycího prostřed­ku na nádobí, kos­met­ická zrcát­ka s LED osvětlením, odpad­kové koše (pedálové, ves­tavné, dotykové, otevřené, komerční, koupel­nové), sáčky do koše, kuchyňské a koupel­nové doplňky. 

Vývoj: Cal­i­for­nia USA / Výro­ba: USA, Tai­wan, Čína