Koktaktuje nás 777 946 723

Carlett

Car­lett je mladá dynam­ická společnost se sídlem v Barceloně, kter­ou tvoří skupina pro­fe­sionálů s rozsáh­lý­mi zkušenos­t­mi v oblasti nákup­ních tašek na kolečkách. Pro­duk­ty této společnos­ti jsou navrže­ny pro široké spek­trum uži­vatelů, kterým zaruču­jí bezkonkurenční zážitek. Svo­je tašky vyrábí z udržitel­ných mater­iálů nejvyšší kval­i­ty. Car­lett neustále inovu­je design a funkčnost svých pro­duk­tů tak, aby přiměl další oby­vatele k udržitel­né­mu sty­lu živ­ota. Znač­ka se primárně zaměřu­je speciál­ní nákup­ní tašky se čtyř­mi, resp. šesti kolečky pro senio­ry. Tašky lze využít také jako tzv. chodít­ka se sedákem a brzdou.

Kat­e­gorie: nákup­ní tašky na kolečkách — chodítka

Vývoj a výro­ba: Španěl­sko / Taiwan