Specialista zákaznické péče

Jsme pro­gre­sivní, ros­toucí fir­ma, kde se neustále něco děje a rozvíjí. Do naše­ho týmu hledáme kolegu/kolegyni na pozi­ci Spe­cial­ista zákaznické péče, který rád/a komu­niku­je s lid­mi. Umí pocho­pit jejich potře­by a pomo­ci jim s výběrem zboží.

CO VÁS U NÁS ČEKÁ

 • Řešení dotazů od našich zákazníků po tele­fonu, emailu a chatu.
 • Tele­fon­ická pomoc zákazníkům s výběrem zboží (alter­na­tivy, kom­pat­i­bili­ta přís­lušen­ství apod.).
 • Kaž­do­den­ní práce s objed­návka­mi a dok­la­dy v našem sys­té­mu (ERP Poho­da výhodou, nikoli však podmínkou).
 • Pravidel­né porady s obchod­ním a mar­ketingovým týmem.

CO VÁM NABÍZÍME

 • Finanční ohod­no­cení 32.000 — 42.000 (fix + moti­vační odměny).
 • Pra­cov­ní doba PO-PÁ 8–16:00 (flex­i­bil­ní úpravy dle dohody).
 • Budete se podílet se na růs­tu firmy a tím i na výši vlast­ní mzdy.
 • Naučíme vás spous­tu nových věcí a můžete pos­tupo­vat na další poz­ice v rám­ci firmy.
 • Sick days – až 7 dní za rok.
 • Stra­venkový paušál.
 • Pit­ný režim na pra­cov­išti (zdar­ma káva, čaj, voda).
 • Mobil­ní tele­fon (neomezená data a volání).
 • Sle­va na náš sortiment.

PROČ SE VÁM U NÁS BUDE LÍBIT

 • Pří­jem­né pra­cov­ní prostředí (nová, mod­erní kancelář, zázemí pro odpočinek i stravování).
 • Možnost uplat­nění vlast­ních nápadů.
 • Nefor­mál­ní a přá­tel­ské prostředí sta­bil­ní a úspěšné rodin­né firmy.
 • Pří­mou komu­nikaci s majitelem na osob­ní úrovni, férové jednání.

CO OD VÁS OČEKÁVÁME

 • Skvělé komu­nikační doved­nos­ti, pří­jem­né vystupování.
 • Pro-zákaznický příst­up, empatie, trpělivost.
 • Pra­cov­i­tost, loa­jal­i­tu a zodpovědnost.

Mís­to výkonu práce: OLBRAMOVICE (Vesel­ka)
Výborná dos­tup­nost (cca 500m — 10 min­ut chůze od vlakového nádraží)

TATO POZICE JE AKTUÁLNĚ OBSAZENA.