Koktaktuje nás 777 946 723

Více o společnosti

Již od počátku naši pod­nika­tel­ské čin­nos­ti byla vize spolehlivého doda­vatele potřeb a výrobků pro domác­nost. Se zkušenos­t­mi prode­je ros­t­la také naše obchod­ní síla a vybu­dovali jsme si tak sta­bil­ní zázemí pro růst a další obchod­ní možnos­ti. Jsme part­ner s přehle­dem v oblasti naše­ho pod­nikání a dbáme na potře­by trhu ať už v rám­ci kla­sick­ých, již zaběh­lých, či mod­erních technologiií.

Již řadu let s vámi,
a možná všude kolem vás

Již více než 15 let přinášíme fir­mám a domác­nos­tem pomoc­níky a vybavení pro jejich kaž­do­den­ní činnost.

Od zák­lad­ních přístro­jů a vybavení domást­nos­tí, šat­en, koupe­len až po rozsáh­le­jší a kom­plexnější vybavení firem, hotelů, škol a jiných veře­jně dos­tup­ných pros­tor. Námi dis­tribuo­vané výrobky jsou léty prověře­ny a jejich kvali­ta je na vysoké úrovni. Přinášíme nejen na český trh ino­vace a řešení pro lep­ší úklid, orga­ni­zaci pros­tor, čistější a přehled­nější zázemí ať už v inter­iéru domo­va či jiných prostorách.

O nás - Nikaro, s.r.o.

Rostoucí potenciál,
důvěra v kvalitu a expanze

Sta­bil­ním trhem je nám po řadu let Česká repub­li­ka, kde naše společnost v roce 2005 vznikla.

Klademe důraz nejen na kval­i­tu výrobků, ale také komu­nikaci, a získáváme stále větší důvěru vás, nakupu­jících, odběratelů. Díky tomu nám je umožněno se rozrů­s­tat a vytvářet větší dis­tribuční síť po celé ČR s pře­sa­hem do okol­ních států – na Sloven­sko, do Pol­s­ka a Maďarska.

Vlastní sklady,
a kanceláře nedaleko Prahy

Díky neustále ros­toucí pop­távce po našich pro­duk­tech, jsme se v roce 2024 přestěho­vali do nových skladových a kancelářských prostor.

Díky našim zkušenos­tem a mod­erní­mu sys­té­mu můžeme garan­to­vat rych­lé dodání již do 24 hodin od vaší objed­návky. Dlouhodobě dosahu­jeme až 96% skladové dos­tup­nos­ti zboží z námi nabízeného sor­ti­men­tu. Nové skla­dy udržu­jeme bezprašné a čisté, aby­chom Vám mohli dodat zboží rych­le, nepoškozené a vždy v per­fek­t­ní kvalitě.

Nikaro, s.r.o – sklady