Koktaktuje nás 777 946 723

Rossignol

Fran­couzská společnost Rossig­nol založená v roce 1896 se spe­cial­izu­je na výrobu estet­ick­ých pro­duk­tů pro efek­tivní a jednoduché třídění odpadu v inter­iéru i exter­iéru. Dále na san­itární doplňky, které vyhovu­jí součas­né náročné leg­isla­tivě a jsou tak využitel­né ve zdravot­nictví. Pro­duk­ty jsou z recyklo­vaných mater­iálů a lze je dále recyklovat.

Kolekce Rossignol Pro

ergonom­ické, funkční koše pro třídění odpadusan­itární doplňky.

Kolekce Rossignol France 2021

desig­nové pro­duk­ty pro domác­nos­ti ve výrazných atrak­tivních barvách, které roz­jas­ní kaž­dou domác­nost. Naleznete zde koše na prád­lo, sto­jany na dešt­níkydoplňky do koupe­len.

Kat­e­gorie: odpad­kové koše, koše pro třídění odpadu (venkovní i vnitřní), nástěn­né koše, sáčky do košů, san­itární doplňky (držáky toalet­ního papíru, WC štětky, zásob­níky hygien­ick­ých sáčků a papírových ručníků, vysoušeče ruk­ou, dávko­vače mýd­la), sto­janové a nástěn­né dávko­vače dez­in­fekce, koše na prád­lo, sto­jany na dešt­níky, popel­níky (nástěn­né i sto­janové), lapače hmyzu

Výro­ba: Francie