Koktaktuje nás 777 946 723

TKG

His­to­rie německé rodin­né firmy s dlou­ho­le­tou tradicí sahá až do roku 1923, kdy byla založe­na. TKG se spe­cial­izu­je se na pro­duk­ty pro čisté a uspořá­dané prostředí, které zpří­jemňu­jí lidem živ­ot. Fir­ma neustále přichází s ino­vace­mi a vyvíjí nové pro­duk­ty s důrazem na efek­tivní fungování.

Hlavní nabíd­ku tvoří odpad­kové koše pro inter­iéryexter­iéry, koše na třídění odpadu, nehořlavé koše, popel­níky, sběrače odpadu a pro­duk­ty požární ochrany pro komerční sek­tor. Od roku 1995 vyrábí také venkovní sto­janové popel­níky, které před­stavu­jí důležitý bezpečnos­t­ní prvek.

Kat­e­gorie: odpad­kové koše pro inter­iéry, odpad­kové koše pro exter­iéry, koše na třídění odpadů, nehořlavé koše, odpad­kové koše s popel­níkem, popel­níky (stol­ní, sto­janové, nástěn­né), písky do popelníků.

Výro­ba: Německo