Koktaktuje nás 777 946 723

RTA Global

O společnosti

Společnost RTA Win­er­acks byla založe­na v roce 1979 a je největším samostat­ným výrobcem sto­janů na víno v Evropě. Svo­je pro­duk­ty úspěšně dodává do 27 zemí svě­ta. Již dvakrát se sta­la vítězem prestižní ceny Queen’s Award for Export.

Tradiční vinotéky z cer­ti­fiko­vaného borovi­cov­ého dře­va a kval­it­ní brit­ské oceli se vyrábějí ve Velké Británii podle původ­ního designu z roku 1703, což je design, který je dodnes uznáván jako nejlepší a nejflex­i­bil­nější prostředek pro skladování vína a šam­paňského. Najdete je v nejlepších restau­racích a hot­elech po celém světě, ale i v domácích vinotékách.

Sto­jany RTA je možné díky unikát­ní­mu spo­jo­vací­mu sys­té­mu spo­jo­vat k sobě a flex­i­bil­ně rozšiřo­vat pros­tor pro skladování vína. Lze je posklá­dat do libo­vol­ného tvaru a přizpů­so­bit prak­ticky jaké­mukoli dos­tup­né­mu pros­toru. Sto­jany poj­mou od šesti do něko­li­ka tisíc lahví vína, a to dokonce i litrových.

Fir­mě RTA Glob­al není příro­da lhoste­jná. Pyšní se cer­ti­fikátem FSC, udělo­vaným jen společnos­tem fun­gu­jícím v souladu se zásada­mi udržitel­ného lesního hospodářství. Za dodržování stan­dardů udržitel­ného zeměděl­ství se také zaslouži­la o cer­ti­fikát Rain­for­est Alliance.

Kat­e­gorie: sto­jany na víno

Vývoj a výro­ba: Velká Británie